ENERGOCHŁONNE SYSTEMY WYGRODZENIOWE I BARERKI

Nasz meta­lo­wy sys­tem wygro­dze­nio­wy Slow­Stop to naj­moc­niej­sze barie­ry mon­to­wa­ne powierzch­nio­wo. Ide­al­ne do komer­cyj­nych loka­li­za­cji, prze­my­słu, logi­sty­ki i kon­tro­li ruchu. Chro­nią więk­sze obsza­ry niż tra­dy­cyj­ne słup­ki, przy niż­szych kosz­tach i mniej­szych kło­po­tach. ide­al­nie nada­ją się do mon­ta­żu w miej­scach, gdzie nale­ży odgro­dzić dużą powierzch­nię prze­strze­ni.

9164 J

SlowStop

TYP 1

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

15083 J

SlowStop

TYP 2

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

15087 J

Bariera SlowStop

TYP 2.5

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

72973 J

Bariera SlowStop

TYP 3

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

Napisz do nas wiadomość