ENERGOCHŁONNA OCHRONA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

Nasz meta­lo­wy sys­tem Slow­Stop zna­lazł rów­nież zasto­so­wa­nie przy ochro­nie rega­łów maga­zy­no­wych. Chro­ni przed moż­li­wy­mi zde­rze­nia­mi z pobli­ski­mi rega­ła­mi i pół­ka­mi w prze­strze­niach maga­zy­no­wych i pro­duk­cyj­nym. Zapew­nij kom­plek­so­wą ochro­nę mniej­szym kosz­tem i zapew­nij sobie zna­czą­co mniej kło­po­tów.

9165 J

SlowStop

TYP 1

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

15086 J

SlowStop

TYP 2

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

15087 J

NISKA OCHRONA SLOWSTOP

TYP 2

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

Napisz do nas wiadomość