ENERGOCHŁONNE SŁUPKI I ODBOJNICE

Nasz meta­lo­wy ener­go­chłon­ny sys­tem Slow­Stop to naj­moc­niej­sze dostęp­ne słup­ki mon­to­wa­ne powierzch­nio­wo. Z powo­dze­niem zna­la­zły zasto­so­wa­nie w loka­li­za­cjach komer­cyj­nych, śro­do­wi­skach prze­my­sło­wych, obiek­tach logi­stycz­nych i w sytu­acjach zwią­za­nych z kon­tro­lą ruchu. Ich siła rywa­li­zu­je z tra­dy­cyj­ny­mi słup­ka­mi, nato­miast gene­ru­ją one dużo mniej­sze kosz­ty i mniej kło­po­tów.

3242 J

Słupek SlowStop

TYP 1

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

5334 J

Słupek SlowStop

TYP 2

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

14000 J

Słupek SlowStop

TYP 2.5

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

25800 J

Słupek SlowStop

TYP 3

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

Napisz do nas wiadomość