WALL PROTECTION KIT

Pro­fi­le ostrze­gaw­cze i ochron­ne zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne w celu ochro­ny ludzi oraz mie­nia. Opa­ten­to­wa­ny pro­ces pro­duk­cji gwa­ran­tu­je, że ela­stycz­na gąb­ka poli­ure­ta­no­wa absor­bu­je nawet naj­sil­niej­sze ude­rze­nia. Nasza wszech­stron­na ofer­ta pro­duk­tów obej­mu­je m.in. pro­fi­le, naroż­ni­ki oraz osło­ny dostęp­ne w róż­nych warian­tach kolo­ry­stycz­nych oraz ze spe­cjal­ny­mi funk­cja­mi. Pro­fi­le ochron­ne są prze­zna­czo­ne zarów­no do użyt­ku wewnętrz­ne­go, jak i zewnętrz­ne­go. Nie­za­leż­nie od wybra­ne­go pro­duk­tu — zawsze możesz pole­gać na jego naj­wyż­szej jako­ści.

Wall Protection Kit

TYP S

Sprawdź produkt

Wall Protection Kit

TYP H+

Sprawdź produkt

Wall Protection Kit

TYP F

Sprawdź produkt

Wall Protection Kit

TYP E

Sprawdź produkt

Wall Protection Kit

TYP C+

Sprawdź produkt

Wall Protection Kit

TYP A+

Sprawdź produkt

Wall Protection Kit

TYP A

Sprawdź produkt

Napisz do nas wiadomość