Dlaczego warto postawić na system SlowStop?

  • Zapew­nia cią­głą ochro­nę – solid­na, wytrzy­ma­ła kon­struk­cja chro­ni Two­je budyn­ki, maszy­ny, pojaz­dy, ram­py, rega­ły

  • Zmniej­sza uszko­dze­nia i zwięk­sza ochro­nę per­so­ne­lu – ładun­ki wóz­ków widło­wych są mniej nara­żo­ne na uszko­dze­nia, pod­ło­ga nie­na­ru­szo­na, a oso­by w pojaz­dach bez­piecz­ne

  • Spraw­dzo­na tech­no­lo­gia – prze­te­sto­wa­na w ofi­cjal­nym Labo­ra­to­rium TUV Rhe­in­land.

  • Łatwa insta­la­cja i natych­mia­sto­we dzia­ła­nie – tyl­ko 15 minut dzie­li Cię od peł­nej ochro­ny akty­wów

  • Modu­ło­wy sys­tem – bez potrze­by spa­wa­nia, ele­men­ty dosto­so­wa­ne do wymia­rów Two­ich powierzch­ni maga­zy­no­wych

  • 2 lata gwa­ran­cji 

ENERGOCHŁONNE SŁUPKI I ODBOJNICE

Nasz meta­lo­wy ener­go­chłon­ny sys­tem Slow­Stop to naj­moc­niej­sze dostęp­ne na ryn­ku słup­ki mon­to­wa­ne powierzch­nio­wo. W porów­na­niu z tra­dy­cyj­ny­mi słup­ka­mi, Slow­Stop ofe­ru­je impo­nu­ją­cą siłę, przy jed­no­cze­snym gene­ro­wa­niu niż­szych kosz­tów i mniej­szych pro­ble­mów eks­plo­ata­cyj­nych. To inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie przy­no­si nową jakość bez­pie­czeń­stwa i zarzą­dza­nia ruchem, co spra­wia, że jest ide­al­nym wybo­rem dla róż­no­rod­nych zasto­so­wań takich, jak np. obiek­ty logi­stycz­no-maga­zy­no­we, zakła­dy pro­duk­cyj­ne, śro­do­wi­ska prze­my­sło­we, loka­li­za­cje komer­cyj­ne, a tak­że w sytu­acjach zwią­za­nych z ruchem pojaz­dów mecha­nicz­nych (np. lot­ni­ska i par­kin­gi).

3242 J

Słupek SlowStop

TYP 1

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

5334 J

Słupek SlowStop

TYP 2

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

14000 J

Słupek SlowStop

TYP 2.5

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

25800 J

Słupek SlowStop

TYP 3

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

ENERGOCHŁONNE SYSTEMY WYGRODZENIOWE I BARERKI

Nasz meta­lo­wy sys­tem wygro­dze­nio­wy Slow­Stop to naj­moc­niej­sze barie­ry mon­to­wa­ne powierzch­nio­wo. Ide­al­ne do komer­cyj­nych loka­li­za­cji, prze­my­słu, logi­sty­ki i kon­tro­li ruchu. Chro­nią więk­sze obsza­ry niż tra­dy­cyj­ne słup­ki, przy niż­szych kosz­tach i mniej­szych kło­po­tach. ide­al­nie nada­ją się do mon­ta­żu w miej­scach, gdzie nale­ży odgro­dzić dużą powierzch­nię prze­strze­ni.

ENERGOCHŁONNA OCHRONA KOLUMN

Nasz meta­lo­wy sys­tem ochro­ny kolumn Slow­Stop ide­al­nie nada­ję się do komer­cyj­nych loka­li­za­cji, prze­my­słu, logi­sty­ki i kon­tro­li ruchu. Efek­tyw­nie chro­nią prze­strzeń, któ­ra może być pro­ble­ma­tycz­na pod wzglę­dem bez­piecz­ne­go ruchu pojaz­dów. Zabez­pie­cza słu­py i kolum­ny przed moż­li­wy­mi zda­rze­nia­mi.

ENERGOCHŁONNA OCHRONA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

Nasz meta­lo­wy sys­tem Slow­Stop zna­lazł rów­nież zasto­so­wa­nie przy ochro­nie rega­łów maga­zy­no­wych. Chro­ni przed moż­li­wy­mi zde­rze­nia­mi z pobli­ski­mi rega­ła­mi i pół­ka­mi w prze­strze­niach maga­zy­no­wych i pro­duk­cyj­nym. Zapew­nij kom­plek­so­wą ochro­nę mniej­szym kosz­tem i zapew­nij sobie zna­czą­co mniej kło­po­tów.

ELASTYCZNA PORĘCZ POLIWĘGLANOWA

Nasza ela­stycz­na poręcz poli­wę­gla­no­wa ide­al­nie wpa­so­wu­je się w prze­strze­nie zjaz­dów i wyjaz­dów. Zabez­pie­cza prze­strzeń przed moż­li­wy­mi wypad­ka­mi. W kom­plek­so­wy spo­sób zabez­pie­cza spad­ko­we powierzch­nie, tanim kosz­tem z wyso­ką efek­tyw­no­ścią.

AKCESORIA SLOWSTOP

Sprawdź rów­nież akce­so­ria, któ­re mogą pomóc

Ciągła
ochrona

Sta­ła ochro­na przed wypad­ka­mi

2 lata
gwarancji

Bez­płat­na napra­wa lub wymia­na

Minimalizacja
szkód

Zwięk­sza­nie bez­pie­czeń­stwa per­so­ne­lu

Modułowy
system

Dosto­so­wa­nie roz­wią­za­nia do potrzeb

Szybka
instalacja

Ochro­na aktyw­na od razu po insta­la­cji

Napisz do nas wiadomość