Osłona Regału

Innowacyjna Ochrona dla Twojego Magazynu

W naszej ofer­cie znaj­dziesz dosko­na­łe osło­ny rega­łów, któ­re ofe­ru­ją nie­zrów­na­ną ochro­nę przed ude­rze­nia­mi. Dzię­ki zasto­so­wa­niu zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań, takich jak wbu­do­wa­ny ela­sto­mer, nasze osło­ny sku­tecz­nie pochła­nia­ją ener­gię wstrzą­sów, co pozwa­la na kom­plek­so­wą ochro­nę rega­łów, pod­ło­gi oraz sprzę­tu.

Osłona Regału

Innowacyjna Ochrona dla Twojego Magazynu

W naszej ofer­cie znaj­dziesz dosko­na­łe osło­ny rega­łów, któ­re ofe­ru­ją nie­zrów­na­ną ochro­nę przed ude­rze­nia­mi. Dzię­ki zasto­so­wa­niu zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań, takich jak wbu­do­wa­ny ela­sto­mer, nasze osło­ny sku­tecz­nie pochła­nia­ją ener­gię wstrzą­sów, co pozwa­la na kom­plek­so­wą ochro­nę rega­łów, pod­ło­gi oraz sprzę­tu.

Absorpcja
wstrząsów

Chro­ni inte­gral­ność kolumn rega­łów przed przy­pad­ko­wy­mi ude­rze­nia­mi.

Profil
półksiężycowy

Zapew­nia jed­no­li­tą powierzch­nię, któ­ra efek­tyw­nie roz­pra­sza siłę ude­rze­nia.

Bez
konserwacji

Wyko­na­nie z ocyn­ko­wa­nej sta­li gwa­ran­tu­je ochro­nę przed rdzą i koro­zją.

Innowacyjna Ochrona dla Twojego Magazynu

Każ­dy zestaw obej­mu­je ocyn­ko­wa­ną stal, amor­ty­za­tor z gumy oraz akce­so­ria mocu­ją­ce, co zapew­nia pro­stą i szyb­ką insta­la­cję.

Dlaczego warto wybrać nasze osłony

Jeste­śmy lide­rem w dzie­dzi­nie bez­pie­czeń­stwa i ozna­ko­wa­nia prze­my­sło­we­go. Nasze pro­duk­ty cha­rak­te­ry­zu­ją się naj­wyż­szą jako­ścią i inno­wa­cyj­no­ścią. Gwa­ran­tu­je­my, że każ­dy pro­dukt zaku­pio­ny u nas przy­czy­ni się do popra­wy bez­pie­czeń­stwa i efek­tyw­no­ści pra­cy w Two­im maga­zy­nie.

Osłona regału
10 cali

Ide­al­na do stan­dar­do­wych rega­łów maga­zy­no­wych

Osłona regału
16 cali

Dosko­na­ła do rega­łów o zwięk­szo­nej potrze­bie ochro­ny przed wstrzą­sa­mi.

Osłona regału
16 cali w wersji XL

Prze­zna­czo­na dla rega­łów o sze­ro­ko­ści więk­szej niż 4 cale.

Sprawdź pozostałe produkty

15087 J

NISKA OCHRONA SLOWSTOP

TYP 2

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

22021 J

Guardrail

TYP 2

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

145947 J

SlowStop IronFlex

TYP 3

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

15087 J

IronFlex

TYP 2

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

Co wyróżnia system SlowStop?

Oszczęd­ność
Brak koniecz­no­ści cią­głej napra­wy uszo­dzo­nych ele­men­tów, koniec z wyrwa­ny­mi kotwa­mi i uszko­dzo­ny­mi posadz­ka­mi!
Bez­pie­czeń­stwo
Więk­sza niż stan­da­ro­wo wytrzy­ma­łość – każ­dy pro­jekt otrzy­mu­je wykres pochła­nial­no­ści na pod­sta­wie któ­re­go obo­wią­zu­je gwa­ran­cja!
Modu­ło­wość
Nasze sys­te­my są jak kloc­ki lego, tyle że dużo bar­dziej wytrzy­ma­łe, przy two­rze­niu sys­te­mów ogra­ni­cza nas tyl­ko wyobraź­nia Takie Rze­czy też robi­my!
Prak­tycz­ność
Sys­tem jest przy­krę­ca­ny na śru­bach, w razie potrzeb­ny moż­na go bez żad­ne­go pro­ble­mu prze­nieść w inne miej­sce, czy zmo­dy­fi­ko­wać, – każ­dy ele­ment moż­na wymie­nić.
Naj­wyż­sza jakość
Pod­sta­wa wyko­na­na z naj­wyż­szej kla­sy żeli­wa, rura ocyn­ko­wa­na i malo­wa­na prosz­ko­wo, sys­tem może bez żad­ne­go pro­ble­mu pra­co­wać w temp od ‑40 °C do + 60°C
Zado­wo­le­nie
Po pierw­szym mon­ta­żu, 87% naszych klien­tów skła­da zamó­wie­nie na kolej­ne sys­te­my.

Ciągła
ochrona

Sta­ła ochro­na przed wypad­ka­mi

2 lata
gwarancji

Bez­płat­na napra­wa lub wymia­na

Minimalizacja
szkód

Zwięk­sza­nie bez­pie­czeń­stwa per­so­ne­lu

Modułowy
system

Dosto­so­wa­nie roz­wią­za­nia do potrzeb

Szybka
instalacja

Ochro­na aktyw­na od razu po insta­la­cji

Napisz do nas wiadomość