Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon
  • Do lek­kich obcią­żeń — 14 000 J (dżu­li)
  • Waga pojaz­du max 3 tony oraz pręd­kość max 5,3 km/h
  • Ochro­na drzwi, naroż­ni­ków i dodat­ko­we­go wypo­sa­że­nia
  • Dedy­ko­wa­ny do miejsc par­kin­go­wych

Co wyróżnia system SlowStop?

👉 Oszczęd­ność- Brak koniecz­no­ści cią­głej napra­wy uszo­dzo­nych ele­men­tów, koniec z wyrwa­ny­mi kotwa­mi i uszko­dzo­ny­mi posadz­ka­mi!
👉 Bez­pie­czeń­stwo- Więk­sza niż stan­da­ro­wo wytrzy­ma­łość – każ­dy pro­jekt otrzy­mu­je wykres pochła­nial­no­ści na pod­sta­wie któ­re­go obo­wią­zu­je gwa­ran­cja!
👉 Modu­ło­wość – Nasze sys­te­my są jak kloc­ki lego, tyle że dużo bar­dziej wytrzy­ma­łe, przy two­rze­niu sys­te­mów ogra­ni­cza nas tyl­ko wyobraź­nia Takie Rze­czy też robi­my! 👈 Klik­nij i sprawdź
👉 Prak­tycz­ność – Sys­tem jest przy­krę­ca­ny na śru­bach, w razie potrzeb­ny moż­na go bez żad­ne­go pro­ble­mu prze­nieść w inne miej­sce, czy zmo­dy­fi­ko­wać, — każ­dy ele­ment moż­na wymie­nić.
👉 Naj­wyż­sza jakość — Pod­sta­wa wyko­na­na z naj­wyż­szej kla­sy żeli­wa, rura ocyn­ko­wa­na i malo­wa­na prosz­ko­wo, sys­tem może bez żad­ne­go pro­ble­mu pra­co­wać w temp od ‑40 °C do + 60°C
👉 Zado­wo­le­nie — Po pierw­szym mon­ta­żu, 87% naszych klien­tów skła­da zamó­wie­nie na kolej­ne sys­te­my.

Ciągła
ochrona

Sta­ła ochro­na przed wypad­ka­mi

2 lata
gwarancji

Bez­płat­na napra­wa lub wymia­na

Minimalizacja
szkód

Zwięk­sza­nie bez­pie­czeń­stwa per­so­ne­lu

Modułowy
system

Dosto­so­wa­nie roz­wią­za­nia do potrzeb

Szybka
instalacja

Ochro­na aktyw­na od razu po insta­la­cji

Przykłady zastosowania

Poznaj nasze pozostałe produkty

Stwórz sku­tecz­ną ochro­nę akty­wów i pra­cow­ni­ków

SlowStop X

14 000 J

SlowStop X

14 000 J

SlowStop X

14 000 J

SlowStop X

14 000 J

Napisz do nas wiadomość