I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi jest właściciel strony internetowej www.enebariery.pl, ENEBariery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dynowska 19/42, 35-505 Rzeszów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871909, posiadająca NIP: 8133848130 i REGON: 387581103.

Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

II. Kontakt z administratorem

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@enebariery.pl lub telefonując pod numer: +48 732 776 737/+48 697 265 884/+48 889 904 501. Chętnie odpowiemy na interesujące Cię pytania.

III. Dane zbierane przez enebariery.pl

 1. Dane osobowe, dane wysyłki: Podczas składania zamówienia klient zostanie poproszony o podanie adresu dostawy oraz danych osoby kontaktowej wraz z numerem telefonu komórkowego aby ułatwić dostawę.
 2. Dane rozliczeniowe: Podczas procesu składania zamówienia klient zostanie zapytany o formy płatności, a w przypadku firm i faktur imiennych klient zostanie poproszony o podanie danych rozliczeniowych niezbędnych do sporządzenia dokumentu.
 3. Dane kontaktowe: W przypadku kontaktu, dokonania zakupu klient zostanie poproszony o dane kontaktowe niezbędne do realizacji jego zlecenia.
 4. Dane sesji: Systemy informatyczne zbierają automatycznie i anonimowo dane dotyczące wizyty użytkownika na stronie takie jak: adres IP, typ przeglądarki, wersja OS.

IV. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 1. wykonania zawartej przez Ciebie z nami umowy, w tym do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy ją złożysz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. wykonania wynikających z przepisów prawa obowiązków rachunkowych i podatkowych ( 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
 4. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów, z którymi współpracujemy, są to: firmy informatyczne, firmy świadczące usługi opieki serwisowania sprzętu i oprogramowania systemowego, firmy świadczące usługi hostingowe, firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe, kancelarie prawne oraz podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i do organizacji międzynarodowych.

VII. Okres przechowywania danych 

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, tj. 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych: Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 4. ograniczenia przetwarzania danych: Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”.Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres ENEBariery Sp. z o.o., ul. Dynowska 19/42, 35-505 Rzeszów lub na adres e-mail: biuro@enebariery.pl Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić zawarcia umowy.

X. Wykorzystywanie “Cookies” przez enebariery.pl

Wykorzystujemy mechanizm „cookies” w celu umożliwienia świadczenia usług o jak najwyższym poziomie. Zbierane są anonimowe dane statystyczne a następnie w wyniku analizy cyfrowej oferta oraz interfejs enebariery.pl jest dostosowywany do upodobań i potrzeb klientów.

XI. Bezpieczeństwo danych enebariery.pl

 1. enebariery.pl chroni dane swoich klientów zabezpieczając komunikację pomiędzy nimi a serwerami za pomocą szyfrowania danych SSL.
 2. Bazy danych enebariery.pl są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 3. Podmioty powiązane z enebariery.pl, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się na podstawie odrębnych umów do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.