Polityka RODO

I. Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych w rozu­mie­niu roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (dalej jako RODO) w odnie­sie­niu do danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ków, będą­cych oso­ba­mi fizycz­ny­mi jest wła­ści­ciel stro­ny inter­ne­to­wej www.enebariery.pl, ENE­Ba­rie­ry Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Rze­szo­wie, ul. Dynow­ska 19/42, 35–505 Rze­szów wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy w Rze­szo­wie, XII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS: 0000871909, posia­da­ją­ca NIP: 8133848130 i REGON: 387581103.

Kie­dy w poniż­szym doku­men­cie odwo­łu­je­my się do ter­mi­nu „prze­twa­rzać” albo „prze­twa­rza­nie”, mamy na myśli wszel­kie czyn­no­ści i ope­ra­cje wyko­ny­wa­ne na Two­ich danych oso­bo­wych (np. ich prze­cho­wy­wa­nie czy ana­li­zo­wa­nie na potrze­by świad­cze­nia Ci usłu­gi).

II. Kon­takt z admi­ni­stra­to­rem

Możesz skon­tak­to­wać się z Admi­ni­stra­to­rem pisząc na adres: biuro@enebariery.pl lub tele­fo­nu­jąc pod numer: +48 571 940 880. Chęt­nie odpo­wie­my na inte­re­su­ją­ce Cię pyta­nia.

III. Dane zbie­ra­ne przez enebariery.pl

1. Dane oso­bo­we, dane wysył­ki: Pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia klient zosta­nie popro­szo­ny o poda­nie adre­su dosta­wy oraz danych oso­by kon­tak­to­wej wraz z nume­rem tele­fo­nu komór­ko­we­go, aby uła­twić dosta­wę.

2. Dane roz­li­cze­nio­we: Pod­czas pro­ce­su skła­da­nia zamó­wie­nia klient zosta­nie zapy­ta­ny o for­my płat­no­ści, a w przy­pad­ku firm i fak­tur imien­nych klient zosta­nie popro­szo­ny o poda­nie danych roz­li­cze­nio­wych nie­zbęd­nych do spo­rzą­dze­nia doku­men­tu.

3. Dane kon­tak­to­we: W przy­pad­ku kon­tak­tu, doko­na­nia zaku­pu klient zosta­nie popro­szo­ny o dane kon­tak­to­we nie­zbęd­ne do reali­za­cji jego zle­ce­nia.

4. Dane sesji: Sys­te­my infor­ma­tycz­ne zbie­ra­ją auto­ma­tycz­nie i ano­ni­mo­wo dane doty­czą­ce wizy­ty użyt­kow­ni­ka na stro­nie takie jak: adres IP, typ prze­glą­dar­ki, wer­sja OS.

IV. Cele i pod­sta­wy prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych

Okre­ślo­no cele prze­twa­rza­nia Two­ich danych. Jako admi­ni­stra­tor będzie­my prze­twa­rzać Two­je dane w celu:

a. wyko­na­nia zawar­tej przez Cie­bie z nami umo­wy, w tym do roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji, w przy­pad­ku, gdy ją zło­żysz (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny przed rosz­cze­nia­mi, co jest naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sem (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

c. wyko­na­nia wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa obo­wiąz­ków rachun­ko­wych i podat­ko­wych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 86 § 1 Usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. — Ordy­na­cja podat­ko­wa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

d. w celu ofe­ro­wa­nia Ci przez nas pro­duk­tów i usług bez­po­śred­nio (mar­ke­ting bez­po­śred­ni), będą­ce­go reali­za­cją nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go w tym inte­re­su (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

V. Odbior­cy danych

Two­je dane oso­bo­we może­my udo­stęp­niać nastę­pu­ją­cym kate­go­riom pod­mio­tów, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je­my, są to: fir­my infor­ma­tycz­ne, fir­my świad­czą­ce usłu­gi opie­ki ser­wi­so­wa­nia sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia sys­te­mo­we­go, fir­my świad­czą­ce usłu­gi hostin­go­we, fir­my świad­czą­ce usłu­gi kurier­skie i pocz­to­we, kan­ce­la­rie praw­ne oraz pod­mio­ty, któ­rym mamy obo­wią­zek prze­ka­zy­wa­nia dane na grun­cie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa, w tym Urząd Skar­bo­wy.

VI. Prze­ka­zy­wa­nie danych do państw trze­cich lub orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych

Nie prze­ka­zu­je­my Two­ich danych poza teren Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go i do orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych.

VII. Okres prze­cho­wy­wa­nia danych

Two­je dane pozy­ska­ne w związ­ku z zawar­ciem umo­wy prze­twa­rza­my do koń­ca okre­su przedaw­nie­nia poten­cjal­nych rosz­czeń z umo­wy, tj. 10 lat od dnia zakoń­cze­nia wyko­na­nia umo­wy.

VIII. Two­je pra­wa:

Przy­słu­gu­je Ci:

a. pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii,

b. pra­wo do spro­sto­wa­nia (popra­wia­nia) swo­ich danych,

c. pra­wo do usu­nię­cia danych: Jeże­li Two­im zda­niem nie ma pod­staw do tego, aby­śmy prze­twa­rza­li Two­je dane, możesz zażą­dać, aby­śmy je usu­nę­li.

d. ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych: Możesz zażą­dać, aby­śmy ogra­ni­czy­li prze­twa­rza­nie Two­ich danych oso­bo­wych wyłącz­nie do ich prze­cho­wy­wa­nia lub wyko­ny­wa­nia uzgod­nio­nych z Tobą dzia­łań, jeże­li Two­im zda­niem mamy nie­pra­wi­dło­we dane na Twój temat lub prze­twa­rza­my je bez­pod­staw­nie; lub nie chcesz, żeby­śmy je usu­nę­li, bo są Ci potrzeb­ne do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń; lub na czas wnie­sio­ne­go przez Cie­bie sprze­ci­wu wzglę­dem prze­twa­rza­nia danych.

e. pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych: Sprze­ciw “mar­ke­tin­go­wy”. Masz pra­wo sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia Two­ich danych w celu pro­wa­dze­nia mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go. Jeże­li sko­rzy­stasz z tego pra­wa — zaprze­sta­nie­my prze­twa­rza­nia danych w tym celu. W każ­dej chwi­li przy­słu­gu­je Ci

pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia Two­ich danych opi­sa­nych powy­żej. Prze­sta­nie­my prze­twa­rzać Two­je dane w tych celach, chy­ba że będzie­my w sta­nie wyka­zać, że w sto­sun­ku do Two­ich danych ist­nie­ją dla nas waż­ne praw­nie uza­sad­nio­ne pod­sta­wy, któ­re są nad­rzęd­ne wobec Two­ich inte­re­sów, praw i wol­no­ści lub Two­je dane będą nam nie­zbęd­ne do ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń.

f. pra­wo do prze­no­sze­nia danych: Masz pra­wo otrzy­mać od nas w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go dane oso­bo­we Cie­bie doty­czą­ce, któ­re nam dostar­czy­łaś na pod­sta­wie umo­wy. Możesz też zle­cić nam prze­sła­nie tych danych bez­po­śred­nio inne­mu pod­mio­to­wi.

g. pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go: Jeże­li uwa­żasz, że prze­twa­rza­my Two­je dane nie­zgod­nie z pra­wem, możesz zło­żyć w tej spra­wie skar­gę do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych lub inne­go wła­ści­we­go orga­nu nad­zor­cze­go.

W celu wyko­na­nia swo­ich praw skie­ruj żąda­nie pod adres ENE­Ba­rie­ry Sp. z o.o., ul. Dynow­ska 19/42, 35–505 Rze­szów lub na adres e‑mail: biuro@enebariery.pl. Pamię­taj, przed reali­za­cją Two­ich upraw­nień będzie­my się musie­li upew­nić, że Ty to Ty, czy­li odpo­wied­nio Cię ziden­ty­fi­ko­wać.

IX. Infor­ma­cja o wymogu/dobrowolności poda­nia danych

Poda­nie danych ma cha­rak­ter dobro­wol­ny, ale jest koniecz­ne do zawar­cia umo­wy. Jeże­li nie podasz danych, może­my odmó­wić zawar­cia umo­wy.

X. Wyko­rzy­sty­wa­nie “Cookies” przez enebariery.pl

Wyko­rzy­stu­je­my mecha­nizm „cookies” w celu umoż­li­wie­nia świad­cze­nia usług o jak naj­wyż­szym pozio­mie. Zbie­ra­ne są ano­ni­mo­we dane sta­ty­stycz­ne a następ­nie w wyni­ku ana­li­zy cyfro­wej ofer­ta oraz inter­fejs enebariery.pl jest dosto­so­wy­wa­ny do upodo­bań i potrzeb klien­tów.

XI. Bez­pie­czeń­stwo danych enebariery.pl

1. enebariery.pl chro­ni dane swo­ich klien­tów zabez­pie­cza­jąc komu­ni­ka­cję pomię­dzy nimi a ser­we­ra­mi za pomo­cą szy­fro­wa­nia danych SSL.

2. Bazy danych enebariery.pl są zabez­pie­czo­ne przed dostę­pem osób trze­cich.

3. Pod­mio­ty powią­za­ne z enebariery.pl, zaufa­ni part­ne­rzy i zewnętrz­ni usłu­go­daw­cy zobo­wią­za­li się na pod­sta­wie odręb­nych umów do wdro­że­nia odpo­wied­nich środ­ków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych, by prze­twa­rza­nie speł­nia­ło wymo­gi Roz­po­rzą­dze­nia i chro­ni­ło pra­wa osób, któ­rych dane doty­czą.

Napisz do nas wiadomość