Lider w dziedzinie systemów bezpieczeństwa i oznaczeń przemysłowych

W ENE­Ba­rie­ry przede wszyst­kim two­rzy­my naj­moc­niej­sze, dostęp­ne na ryn­ku sys­te­my barier, słup­ków i odboj­nic ener­go­chłon­nych, któ­re z powo­dze­niem znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w obiek­tach prze­my­sło­wych, logi­stycz­nych, loka­li­za­cjach komer­cyj­nych, a tak­że innych miej­scach bez­po­śred­nio zwią­za­nych z poru­sza­niem się wóz­ków widło­wych, TIR-ów, samo­cho­dów oraz innych pojaz­dów mecha­nicz­nych
Eks­tre­mal­nie wytrzy­ma­ły
Absor­bu­je ude­rze­nia do 40 000 kg
Po zde­rze­niu wra­ca na swo­ją pozy­cję

Zalety Systemu Bezpieczeństwa SlowStop

Ciągła
ochrona

Sta­ła ochro­na przed wypad­ka­mi

2 lata
gwarancji

Bez­płat­na napra­wa lub wymia­na

Minimalizacja
szkód

Zwięk­sza­nie bez­pie­czeń­stwa per­so­ne­lu

Modułowy
system

Dosto­so­wa­nie roz­wią­za­nia do potrzeb

Szybka
instalacja

Ochro­na aktyw­na od razu po insta­la­cji

SLOW STOP

Kto i Dlaczego Powinien Wdrożyć Nasz System Bezpieczeństwa Przemysłowego?

Nasze sys­te­my bez­pie­czeń­stwa i ozna­czeń prze­my­sło­wych adre­so­wa­ne są do wszyst­kich firm, któ­re dążą do reduk­cji wypad­ków oraz zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa na swo­ich powierzch­niach. Nie­za­leż­nie od bran­ży czy ska­li dzia­łal­no­ści, ofe­ru­je­my ela­stycz­ne sys­te­my barier, słup­ków i odboj­nic, któ­re są sku­tecz­nym narzę­dziem ochro­ny prze­strze­ni maga­zy­no­wych, poma­ga­jąc unik­nąć nie­bez­piecz­nych zda­rzeń oraz utra­ty mie­nia. Wie­dza i doświad­cze­nie nasze­go zespo­łu pozwa­la­ją nam dostar­czać nie­co droż­sze, ale o wie­le lep­sze oraz prze­te­sto­wa­ne roz­wią­za­nia.

Inwe­sty­cja w nasze ela­stycz­ne odboj­ni­ce przy­no­si wymier­ne korzy­ści, w tym zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie kosz­tów wyni­ka­ją­cych z napraw i strat zwią­za­nych z wypad­ka­mi. Dzia­ła­jąc pre­wen­cyj­nie, chro­ni­my Two­je maszy­ny i urzą­dze­nia, co zapew­nia spo­kój oraz cią­głość pra­cy.

Brak wypad­ków
Dzię­ki zasto­so­wa­niu ela­stycz­nych słup­ków, reagu­ją­cych na ude­rze­nie, mini­ma­li­zu­je­my ryzy­ko poważ­nych koli­zji, zapo­bie­ga­jąc wypad­kom i ura­zom.
Ochro­na maszyn i maga­zy­nów
Świa­do­mi, że maszy­ny są klu­czo­wy­mi ele­men­ta­mi dzia­łal­no­ści, zapew­nia­my kom­plek­so­wą ochro­nę, eli­mi­nu­jąc poten­cjal­ne zagro­że­nia.
Zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści
Nasze roz­wią­za­nia pozwa­la­ją na opty­ma­li­za­cję kosz­tów pro­duk­cyj­no — maga­zy­no­wych, co prze­kła­da się na oszczęd­no­ści i ren­tow­ność inwe­sty­cji.

Naszym celem jest dostar­cze­nie roz­wią­zań, któ­re prze­wyż­sza­ją stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa, dla­te­go nasz sys­tem Slow­Stop jest jedy­nym słusz­nym wybo­rem dla tych, któ­rzy cenią sobie pro­fe­sjo­na­lizm, sku­tecz­ność i solid­ność. Dołącz do gro­na naszych zado­wo­lo­nych klien­tów już dziś!

Jak Działa System Bezpieczeństwa i Oznaczeń Przemysłowych SlowStop

Pod­czas koli­zji, ener­gia kine­tycz­na wytwa­rza­na z ude­rze­nia absor­bo­wa­na jest przez ela­sto­mer ukry­ty w pod­sta­wie meta­lo­wych pro­duk­tów. Sys­tem zapew­nia wychy­le­nie ele­men­tu do 20% i stop­nio­wo pochła­nia ener­gię redu­ku­jąc siłę ude­rze­nia. Po ude­rze­niu ele­ment wra­ca do pier­wot­ne­go sta­niu, pozo­sta­wia­jąc cały sys­tem nie­tknię­tym i goto­wym do ponow­ne­go użyt­ku.

Poznaj Nasze Energochłonne Produkty
Bezpieczeństwa i Oznaczeń Przemysłowych

Znajdź odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy i zadbaj o bezpieczeństwo oraz Twoje aktywa

Więcej Artykułów

Odkryj naszą skarb­ni­cę wie­dzy!

Test

“Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pi­scing elit, sed do eiu­smod tem­por inci­di­dunt ut labo­re et dolo­re magna ali­qua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer­ci­ta­tion ullam­co labo­ris nisi ut ali­qu­ip ex ea com­mo­do con­se­qu­at. Duis aute iru­re dolor in repre­hen­de­rit in volup­ta­te velit esse cil­lum dolo­re eu fugiat

Czy­taj wię­cej

Social media

Bądź na bie­żą­co!

Napisz do nas wiadomość

Napisz do nas wiadomość