Poznaj ENEBariery

Inno­wa­cyj­ne sys­te­my ochron­ne ENE­Ba­rie­ry: Zwiększ bez­pie­czeń­stwo w prze­strze­niach maga­zy­no­wych

Poznaj ENEBariery

Inno­wa­cyj­ne sys­te­my ochron­ne ENE­Ba­rie­ry: Zwiększ bez­pie­czeń­stwo w prze­strze­niach maga­zy­no­wych

ENEBariery to:

0 +
Zre­ali­zo­wa­nych
inwe­sty­cji

Taka licz­ba klien­tów jest zado­wo­lo­na z naszych usług i wpro­wa­dzi­ło do swo­ich prze­strze­ni sys­tem Slow­Stop.

0
Lata
dzia­łal­no­ści

Od tylu lat jeste­śmy jedy­nym dys­try­bu­to­rem sys­te­mu Slow­Stop w Pol­sce.

0 m2
Powierzch­ni maga­zy­no­wej

Już tak duży obszar uda­ło nam się wpro­wa­dzić w erę bez­pie­czeń­stwa, zmniej­sza­nia ryzy­ka i wydat­ków.

0 %
Powra­cal­no­ści
zaku­pów

Wyso­ki pro­cent naszych klien­tów decy­du­je się na posze­rze­nie obsza­rów, na któ­rych mon­tu­je­my sys­tem Slow­Stop.

Innowacyjne systemy ochronne ENEBariery

Od 2020 roku fir­ma ENE­Ba­rie­ry Sp. zo.o. aktyw­nie dzia­ła na ryn­ku prze­my­sło­wym, spe­cja­li­zu­jąc się w usłu­gach trans­por­to­wych. W odpo­wie­dzi na rosną­ce kosz­ty spo­wo­do­wa­ne koli­zja­mi w prze­strze­niach maga­zy­no­wych, zwłasz­cza przez wóz­ki widło­we, pod­ję­ła dzia­ła­nia mają­ce na celu zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie tego ryzy­ka. W efek­cie nawią­za­ła współ­pra­cę z reno­mo­wa­nym dostaw­cą sys­te­mów ochron­nych, fir­mą Slow­Stop, i wpro­wa­dzi­ła inno­wa­cyj­ny brand pod nazwą ENE­Ba­rie­ry.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

ENE­Ba­rie­ry nie tyl­ko chro­nią ele­men­ty sta­łe, ale rów­nież zapew­nia­ją bez­pie­czeń­stwo pojaz­dów trans­por­to­wych w maga­zy­nach. Dzię­ki nowo­cze­snym tech­no­lo­giom, sys­te­my te są bar­dzo sku­tecz­ne w absorp­cji ener­gii pod­czas zde­rzeń, co mini­ma­li­zu­je ryzy­ko uszko­dzeń i kosz­ty napraw. Licz­ba zain­sta­lo­wa­nych sys­te­mów ochron­nych ENE­Ba­rie­ry na całym świe­cie prze­kro­czy­ła już 25 000, co świad­czy o ich wyso­kiej sku­tecz­no­ści i zaufa­niu klien­tów.

Historia ENEbariery.pl

Spół­ka ENE­Ba­rie­ry powsta­ła w 2020 roku w wyni­ku dzia­łań i obser­wa­cji ryn­ku prze­my­sło­we­go. W ostat­nich latach sek­tor trans­por­to­wy, w tym m.in. wóz­ki widło­we, dyna­micz­nie się roz­wi­jał. Koli­zje spo­wo­do­wa­ne tymi urzą­dze­nia­mi gene­ro­wa­ły kosz­ty śred­nio się­ga­ją­ce 50 000 zł net­to. Zwy­kłe odbo­je nie zapew­nia­ły nale­ży­tej ochro­ny, co skło­ni­ło nas do nawią­za­nia ści­słej współ­pra­cy z fir­mą Slow­Stop i stwo­rze­nia nowej mar­ki na ryn­ku o nazwie ENE­Ba­rie­ry.

Chcesz wiedzieć więcej?

Fir­ma Slow­Stop, wywo­dzą­ca się z Bel­gii i dzia­ła­ją­ca na ryn­ku od 2010 roku, sły­nie z inno­wa­cyj­ne­go podej­ścia do pro­ble­mów ochro­ny ele­men­tów sta­łych i pojaz­dów trans­por­to­wych. Dzię­ki ich tech­no­lo­gii, na całym świe­cie wdro­żo­no już ponad 25 000 sys­te­mów ener­go­chłon­nych.

Co wyróżnia system SlowStop?

Oszczęd­ność
Brak koniecz­no­ści cią­głej napra­wy uszo­dzo­nych ele­men­tów, koniec z wyrwa­ny­mi kotwa­mi i uszko­dzo­ny­mi posadz­ka­mi!
Bez­pie­czeń­stwo
Więk­sza niż stan­da­ro­wo wytrzy­ma­łość – każ­dy pro­jekt otrzy­mu­je wykres pochła­nial­no­ści na pod­sta­wie któ­re­go obo­wią­zu­je gwa­ran­cja!
Modu­ło­wość
Nasze sys­te­my są jak kloc­ki lego, tyle że dużo bar­dziej wytrzy­ma­łe, przy two­rze­niu sys­te­mów ogra­ni­cza nas tyl­ko wyobraź­nia Takie Rze­czy też robi­my!
Prak­tycz­ność
Sys­tem jest przy­krę­ca­ny na śru­bach, w razie potrzeb­ny moż­na go bez żad­ne­go pro­ble­mu prze­nieść w inne miej­sce, czy zmo­dy­fi­ko­wać, – każ­dy ele­ment moż­na wymie­nić.
Naj­wyż­sza jakość
Pod­sta­wa wyko­na­na z naj­wyż­szej kla­sy żeli­wa, rura ocyn­ko­wa­na i malo­wa­na prosz­ko­wo, sys­tem może bez żad­ne­go pro­ble­mu pra­co­wać w temp od ‑40 °C do + 60°C
Zado­wo­le­nie
Po pierw­szym mon­ta­żu, 87% naszych klien­tów skła­da zamó­wie­nie na kolej­ne sys­te­my.

Ciągła
ochrona

Sta­ła ochro­na przed wypad­ka­mi

2 lata
gwarancji

Bez­płat­na napra­wa lub wymia­na

Minimalizacja
szkód

Zwięk­sza­nie bez­pie­czeń­stwa per­so­ne­lu

Modułowy
system

Dosto­so­wa­nie roz­wią­za­nia do potrzeb

Szybka
instalacja

Ochro­na aktyw­na od razu po insta­la­cji

Napisz do nas wiadomość