NASZA MISJA TO

MISJA

Misją ENE­Ba­rie­ry jest eli­mi­na­cja ryzy­ka wystą­pie­nia wypad­ków w prze­strze­niach pro­duk­cyj­no — maga­zy­no­wych powo­do­wa­nych m.in. przez wóz­ki widło­we, TIR‑y, samo­cho­dy czy inne pojaz­dy mecha­nicz­ne.

CEL

Celem naszej fir­my jest zapew­nia­nie bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny pra­cow­ni­ków oraz mie­nia więk­szych pod­mio­tów pro­duk­cyj­nych.

WIZJA

Wizją dzia­łal­no­ści jest sta­nie się lide­rem w two­rze­niu inno­wa­cyj­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa na halach maga­zy­no­wych i pro­duk­cyj­nych w całej Pol­sce i na Świe­cie.

Poznaj ENEBariery

Spół­ka ENE­Ba­rie­ry Sp. zo.o. dzia­ła­jąc w bran­ży ryn­ku prze­my­sło­we­go bez­po­śred­nio powią­za­ne­go z sek­to­rem usług trans­por­to­wych od 2020 roku, na pod­sta­wie obser­wa­cji dostrze­gła rosną­ce kosz­ty koli­zji, jakie w prze­strze­niach maga­zy­no­wych potra­fią wyrzą­dzić urzą­dze­nia – na przy­kład wóz­ki widło­we. Nawią­zu­jąc współ­pra­cę z fir­mą Slow­Stop, stwo­rzy­ła ino­wa­cyj­ny brand ENE­Ba­rie­ry, wdra­ża­ją­cy nowo­cze­sne sys­te­my ochron­ne ele­men­tów sta­łych i pojaz­dów trans­por­to­wych – łącz­nie na świe­cie ich licz­ba się­ga już 25 000!

Historia ENEbariery.pl

Spół­ka ENE­ba­rie­ry powsta­ła w 2020 roku w wyni­ku dzia­łań i obser­wa­cji ryn­ku prze­my­sło­we­go, w któ­rym to z roku na rok roz­wi­jał się sek­tor trans­por­to­wy, w tym m.in. wóz­ków widło­wych, któ­rych to koli­zje potra­fi­ły wyrzą­dzić kosz­ty śred­nio się­ga­ją­ce rzę­du 50 000 zł net­to. 

Zwy­kłe odbo­je nie zapew­nia­ły nale­ży­tej ochro­ny, więc skło­ni­ło nas to do nawią­za­nia ści­słej współ­pra­cy z fir­mą Slow­Stop i stwo­rze­nia nowej mar­ki na ryn­ku o nazwie ENE­Ba­rie­ry. Fir­ma Slow­stop wywo­dzi się z Bel­gii i dzia­ła na ryn­ku od 2010 roku. Dzię­ki inno­wa­cyj­ne­mu podej­ściu do pro­ble­mów ochro­ny ele­men­tów sta­łych jak i pojaz­dów trans­por­to­wych na Świe­cie wdro­żo­no już ponad 25 000 sys­te­mów ener­go­chłon­nych

Co wyróżnia system SlowStop?

Oszczęd­ność
Brak koniecz­no­ści cią­głej napra­wy uszo­dzo­nych ele­men­tów, koniec z wyrwa­ny­mi kotwa­mi i uszko­dzo­ny­mi posadz­ka­mi!
Bez­pie­czeń­stwo
Więk­sza niż stan­da­ro­wo wytrzy­ma­łość – każ­dy pro­jekt otrzy­mu­je wykres pochła­nial­no­ści na pod­sta­wie któ­re­go obo­wią­zu­je gwa­ran­cja!
Modu­ło­wość
Nasze sys­te­my są jak kloc­ki lego, tyle że dużo bar­dziej wytrzy­ma­łe, przy two­rze­niu sys­te­mów ogra­ni­cza nas tyl­ko wyobraź­nia Takie Rze­czy też robi­my!
Prak­tycz­ność
Sys­tem jest przy­krę­ca­ny na śru­bach, w razie potrzeb­ny moż­na go bez żad­ne­go pro­ble­mu prze­nieść w inne miej­sce, czy zmo­dy­fi­ko­wać, – każ­dy ele­ment moż­na wymie­nić.
Naj­wyż­sza jakość
Pod­sta­wa wyko­na­na z naj­wyż­szej kla­sy żeli­wa, rura ocyn­ko­wa­na i malo­wa­na prosz­ko­wo, sys­tem może bez żad­ne­go pro­ble­mu pra­co­wać w temp od ‑40 °C do + 60°C
Zado­wo­le­nie
Po pierw­szym mon­ta­żu, 87% naszych klien­tów skła­da zamó­wie­nie na kolej­ne sys­te­my.

Ciągła
ochrona

Sta­ła ochro­na przed wypad­ka­mi

2 lata
gwarancji

Bez­płat­na napra­wa lub wymia­na

Minimalizacja szkód

Zwięk­sza­nie bez­pie­czeń­stwa per­so­ne­lu

Modułowy
system

Dosto­so­wa­nie roz­wią­za­nia do potrzeb

Szybka
instalacja

Ochro­na aktyw­na od razu po insta­la­cji

Napisz do nas wiadomość