Najczęściej zadawane pytania

Odpo­wiedź jest bar­dzo pro­sta! Tak na praw­dę nie kosz­tu­je mniej, ale dużo wię­cej! Oczy­wi­ście, koszt zwy­kłej, pro­stej rury nie jest duży, jed­nak nale­ży też wziąć pod uwa­gę inne obcią­że­nia takie, jak np. mon­taż pod­po­wierzch­nio­wy, któ­ry jest cza­so­chłon­ny i wyma­ga dro­gie­go sprzę­tu. Zwy­kły słu­pek nie jest też ela­stycz­ny, uszka­dza posadz­kę i zosta­wia duże śla­dy w infra­struk­tu­rze. Przy ude­rze­niu, docho­dzi do znisz­cze­nia i defor­mu­je się, nisz­cząc przy tym powierzch­nię maga­zy­no­wą i pro­duk­cyj­ną powo­du­jąc przy tym olbrzy­mie kosz­ty jej napra­wy. Nie uwzględ­nia­jąc już uszko­dzeń wóz­ków widło­wych, ładun­ków bądź poten­cjal­nie ran­nych pie­szych. Insta­la­cja ener­go­chłon­nych barier i słup­ków poma­ga unik­nąć tego wszyst­kie­go! 

Tak, im mniej­sza odle­głość ele­men­tów sys­te­mu od sie­bie, tym więk­sza wytrzy­ma­łość całe­go sys­te­mu.

Tak, wie­lu naszych klien­tów z cen­trów logi­stycz­nych i dys­try­bu­cji wyko­rzy­stu­je słup­ki do amor­ty­zo­wa­nia ude­rzeń w celu pre­cy­zyj­ne­go zała­dun­ku i roz­ła­dun­ku towa­ru. To z kolei poma­ga zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko uszko­dzeń towa­rów i infra­struk­tu­ry logi­stycz­nej oraz popra­wić efek­tyw­ność ope­ra­cji maga­zy­no­wych.

Tak, dosto­so­wu­je­my nasze sys­te­my do potrzeb klien­tów zarów­no pod wzglę­dem wiel­ko­ści jak i kolo­ry­sty­ki, pomi­mo że stan­dar­do­wo słup­ki wystę­pu­ją w kolo­rze żół­tym. Wie­lu klien­tów decy­du­je się jed­nak poma­lo­wać słup­ki na nie­stan­dar­do­we kolo­ry lub zasto­so­wać kolo­ro­wą pla­sti­ko­wą osło­nę słup­ka. Dostar­cza­my tak­że rury malo­wa­ne na zamó­wie­nie, ocyn­ko­wa­ne lub ze sta­li nie­rdzew­nej, jed­nak może to spo­wo­do­wać dłuż­szy czas reali­za­cji i więk­sze kosz­ty. Cza­sa­mi doda­je­my też folię odbla­sko­wą do naszych barier i odboj­ni­ków, w celu popra­wie­nia widocz­no­ści. Ponad­to, jest tak­że moż­li­wość uzu­peł­nie­nia nasze­go sys­te­mu taśma­mi do ozna­ko­wa­nia powierzch­ni pio­no­wej i pozio­mej.

Jak naj­bar­dziej! W naszej ofer­cie znaj­du­ją się rów­nież kolan­ka, trój­ni­ki i łącz­ni­ki krzy­żo­we, któ­re moż­na kon­fi­gu­ro­wać jak kloc­ki lego, tyl­ko że są znacz­nie bar­dziej wytrzy­ma­łe. Dostęp­ne są rów­nież nie­stan­dar­do­we wyso­ko­ści barier.

Tak, wystar­czy odkrę­cić śru­by i prze­nieść słu­pek w inne miej­sce. Stan­dar­do­wo nasze barie­ry i odboj­ni­ki mon­tu­je­my przy pomo­cy śrub Hil­ti, któ­re wkrę­ca­my do beto­nu po wcze­śniej­szym przy­go­to­wa­niu wywier­co­nych otwo­rów. Pro­du­cent poda­je, że moż­na je ponow­nie wyko­rzy­stać śred­nio oko­ło 10 razy.

To zale­ży od wyso­ko­ści słup­ka, ale w przy­pad­ku stan­dar­do­wych słup­ków (na ok. 107 cm) nale­ży zacho­wać odstęp oko­ło 28–33 cm. Uści­śla­jąc, jest to 1/3 dłu­go­ści rury.

Tak, nasze słup­ki są w sta­nie wytrzy­mać tem­pe­ra­tu­rę od ‑40°C do 70°C ze wzglę­du na spe­cjal­ne meta­le uży­te w ich kon­struk­cji. Nie daj się zwieść pla­sti­ko­wym roz­wią­za­niom, któ­re pęka­ją od tem­pe­ra­tu­ry ‑7°C i mniej.

Nie, aby sys­tem zadzia­łał w 100%, musi być zain­sta­lo­wa­ny w pod­ło­żu beto­no­wym. Ist­nie­je moż­li­wość mon­ta­żu do pre­fa­bry­ko­wa­nych blocz­ków beto­no­wych.

Czas schnię­cia nowo wyla­ne­go beto­nu jest uza­leż­nio­ny od wie­lu czyn­ni­ków takich, jak np. skład mie­szan­ki, tem­pe­ra­tu­ra czy wil­got­ność, z regu­ły jed­nak osią­gnię­cie 50 % osta­tecz­nej wytrzy­ma­ło­ści na mon­taż sys­te­mu nastę­pu­je oko­ło po 3–7 dniach. Po 2 tygo­dniach osią­gnie oko­ło 75%, a po mie­sią­cu — 90%. Zale­ca­ne jest ocze­ki­wa­nie na peł­ne utwar­dze­nie się beto­nu, jed­nak w przy­pad­ku bra­ku takiej moż­li­wo­ści, nale­ży pocze­kać tak dłu­go, jak to moż­li­we a przy­naj­mniej do uzy­ska­nia 50 % wytrzy­ma­ło­ści. Nie nale­ży inge­ro­wać w nową wylew­kę, dopó­ki beton nie będzie w peł­ni utwar­dzo­ny.

Tak, ale koniecz­ne jest tak­że wyrów­na­nie gumo­we­go ela­sto­me­ru za pomo­cą mate­ria­łu, któ­ry nie ule­gnie odkształ­ce­niu takie­go jak, np. gru­ba pły­ta ze sta­li czar­nej, np. poma­lo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej, ewen­tu­al­nie ze sta­li nie­rdzew­nej. Nasz sys­tem pod­le­ga wstęp­ne­mu spra­so­wa­niu ela­sto­me­ru w celu nada­nia mu wytrzy­ma­ło­ści, dla­te­go ide­al­nym roz­wią­za­niem jest wyrów­na­nie beto­nu pod pod­sta­wą.

Skon­tak­tuj się z nami a pomo­że­my Ci dokład­nie okre­ślić, cze­go będziesz potrze­bo­wać na swo­im maga­zy­nie! Przed­sta­wi­my Ci ofer­tę, a tak­że dostar­czy­my spe­cy­fi­ka­cję i wyce­nę. W przy­pad­ku bar­dzo duże­go zamó­wie­nia, ist­nie­je moż­li­wość leasin­go­wa­nia naszych sys­te­mów.

Nale­ży ocze­ki­wać dłu­go­let­niej wytrzy­ma­ło­ści sys­te­mu, pod warun­kiem, że nie ule­gnie znisz­cze­nie w wyni­ku wypad­ku. Ela­sto­mer jest chro­nio­ny przed wpły­wem czyn­ni­ków atmos­fe­rycz­nych i nie ule­ga zuży­ciu. Nasze sta­lo­we rury są ocyn­ko­wa­ne i pokry­te far­bą prosz­ko­wą odpor­ną na pro­mie­nio­wa­nie UV, co zapew­nia dosko­na­łą odpor­ność na koro­zję. Posta­wa słup­ka wyko­na­na jest z żeli­wa dwu­krot­nie har­to­wa­ne­go a następ­nie pokry­wa­ne far­bą w celu uzy­ska­nia więk­szej odpor­no­ści na koro­zję.

Żad­ne, któ­rych nie prze­pro­wa­dza się na zwy­kłej sta­lo­wej rurze na zewnątrz. Spo­ra­dycz­nie, może zda­rzyć się potrze­ba malo­wa­nia, bądź też (w zależ­no­ści od pre­fe­ren­cji) ist­nie­je moż­li­wość zain­sta­lo­wa­nia osło­ny z two­rzy­wa sztucz­ne­go na słup­kach w celu unik­nię­cia koniecz­no­ści malo­wa­nia. Zale­ca się okre­so­we spraw­dza­nie, czy żad­na z czę­ści nie zosta­ła uszko­dzo­na lub polu­zo­wa­na.

Nastę­pu­je to bar­dzo rzad­ko. Zda­rza­ją się sytu­acje, gdy kon­struk­cja ule­ga zła­ma­niu pod wpły­wem bar­dzo sil­ne­go ude­rze­nia. W takim przy­pad­ku po pro­stu wymie­nia­my część i natych­mia­sto­wo sys­tem zosta­je przy­wró­co­ny do dzia­ła­nia, jed­nak­że przy odpo­wied­nio zamon­to­wa­nej kon­struk­cji, ryzy­ko zła­ma­nia jest bar­dzo niskie. Do tej pory zamon­to­wa­li­śmy już set­ki słup­ków w dzie­siąt­kach insta­la­cji a awa­rie ogra­ni­cza­ły się jedy­nie do ude­rzeń wykra­cza­ją­cych poza pro­jekt. W prak­ty­ce, nasz pro­dukt nie wyma­ga czę­stych napraw

Tak, pro­duk­ty obję­te są dwu­let­nią gwa­ran­cją na wady pro­duk­cyj­ne oraz na uszko­dze­nie pod­sta­wy lub złą­czy modu­ło­wych.

Napisz do nas wiadomość