Nasza Oferta

Zapra­sza­my na naszą stro­nę, gdzie znaj­dziesz wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje doty­czą­ce naszych pro­duk­tów i usług.

Nasza oferta

Zapra­sza­my na naszą stro­nę, gdzie znaj­dziesz wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje doty­czą­ce naszych pro­duk­tów i usług.

OSŁONY REGAŁÓW Z POCHŁANIALNOŚCIĄ ENERGII- Innowacyjna Ochrona dla Twojego Magazynu

Każ­dy zestaw obej­mu­je ocyn­ko­wa­ną stal, amor­ty­za­tor z gumy oraz akce­so­ria mocu­ją­ce, co zapew­nia pro­stą i szyb­ką insta­la­cję.

Osło­ny rega­łów to nie­zbęd­ne wypo­sa­że­nie, któ­re efek­tyw­nie chro­ni inte­gral­ność kolumn przed przy­pad­ko­wy­mi uszko­dze­nia­mi. Dzię­ki swo­je­mu pro­fi­lo­wi pół­księ­ży­co­we­mu, zapew­nia­ją jed­no­li­tą powierzch­nię, sku­tecz­nie absor­bu­jąc siłę ude­rze­nia. Dodat­ko­wo, wyko­na­ne z ocyn­ko­wa­nej sta­li, są odpor­ne na rdzę i koro­zję, co eli­mi­nu­je potrze­bę kon­ser­wa­cji. To nie tyl­ko sku­tecz­ne, ale rów­nież eko­no­micz­ne roz­wią­za­nie, redu­ku­ją­ce kosz­ty utrzy­ma­nia i napraw.

Osłony na wózki widłowe- Niezbędna Innowacja dla Twojej Floty

Osło­ny na Wóz­ki Widło­we! Misją ENE­Ba­rie­ry jest eli­mi­na­cja ryzy­ka wystą­pie­nia wypad­ków w prze­strze­niach pro­duk­cyj­no-maga­zy­no­wych powo­do­wa­nych m.in. przez wóz­ki widło­we, TIR‑y, samo­cho­dy czy inne pojaz­dy mecha­nicz­ne.

Osło­ny na wóz­ki widło­we, to nie tyl­ko inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie dla Two­jej flo­ty, ale rów­nież klu­czo­wy ele­ment zwięk­sza­ją­cy bez­pie­czeń­stwo i wydaj­ność pra­cy w prze­strze­niach pro­duk­cyj­no-maga­zy­no­wych. Pro­jek­to­wa­ne z myślą o nowo­cze­snych maga­zy­nach, te osło­ny redu­ku­ją poten­cjal­ne uszko­dze­nia, oszczę­dza­jąc czas i kosz­ty zwią­za­ne z napra­wa­mi czy wymia­ną uszko­dzo­nych towa­rów. Ich modu­ło­wość, wyso­ka jakość wyko­na­nia oraz łatwość mon­ta­żu spra­wia­ją, że sta­no­wią nie­za­stą­pio­ną część zapew­nia­ją­cą zado­wo­le­nie klien­tów.

Systemy Znakowania Podłoża

Na naszej stro­nie pre­zen­tu­je­my trzy głów­ne sys­te­my zna­ko­wa­nia pod­ło­ża, dosto­so­wa­ne do róż­no­rod­nych potrzeb i śro­do­wisk pra­cy. Ofe­ru­je­my roz­wią­za­nia, któ­re spraw­dza­ją się zarów­no w wyma­ga­ją­cych prze­strze­niach prze­my­sło­wych, jak i w miej­scach, gdzie prio­ry­te­tem jest szyb­kość i łatwość apli­ka­cji. Nasze pro­duk­ty sta­no­wią odpo­wiedź na potrze­by nowo­cze­snych maga­zy­nów, zapew­nia­jąc trwa­łe i efek­tyw­ne roz­wią­za­nia zna­ko­wa­nia pod­łóg.

Wszystkie Systemy Znakowania Podłoża

ENE Easy

Sprawdź produkt

ENE General

Sprawdź produkt

ENE Extreme

Sprawdź produkt

Profile ochronne i ostrzegawcze

Pro­fi­le ochron­ne i ostrze­gaw­cze to nie­zbęd­ne ele­men­ty w miej­scach pra­cy, zapew­nia­ją­ce sku­tecz­ną ochro­nę przed przy­pad­ko­wy­mi uszko­dze­nia­mi i zde­rze­nia­mi. Nasze pro­duk­ty cha­rak­te­ry­zu­ją się wyjąt­ko­wą trwa­ło­ścią i łatwo­ścią mon­ta­żu, co spra­wia, że są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla bez­piecz­nych miejsc pra­cy. Dzię­ki róż­no­rod­nym opcjom kon­fi­gu­ra­cji, nasze pro­fi­le ochron­ne moż­na dosto­so­wać do róż­nych rodza­jów powierzch­ni i warun­ków pra­cy, gwa­ran­tu­jąc kom­plek­so­wą ochro­nę w każ­dym śro­do­wi­sku.

Corner Protection

TYP H

Zdjęcie dla TemperaturyZdjęcie dla Recyklingu

Sprawdź produkt

Corner Protection

TYP H+

Sprawdź produkt

Corner Protection

TYP W

Sprawdź produkt

Corner Protection

TYP Flex

Sprawdź produkt

Standardowe Beriery

Dla­cze­go war­to posta­wić na sys­tem Slow­Stop? Nasze sys­te­my ener­go­chłon­ne zapew­nia­ją cią­głą ochro­nę dla Two­ich budyn­ków, maszyn, pojaz­dów i per­so­ne­lu. Zmniej­sza­ją ryzy­ko uszko­dzeń, są łatwe w mon­ta­żu, a gwa­ran­cja daje pew­ność jako­ści.

3242 J

Słupek SlowStop

TYP 1

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

5334 J

Słupek SlowStop

TYP 2

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

14000 J

Słupek SlowStop

TYP 2.5

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

25800 J

Słupek SlowStop

TYP 3

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

Napisz do nas wiadomość

Napisz do nas wiadomość