Polityka prywatności i Cookies

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści fir­my ENE­Ba­rie­ry

  1. Zbie­ra­nie danych oso­bo­wych: Gro­ma­dzi­my tyl­ko nie­zbęd­ne infor­ma­cje oso­bo­we, takie jak imię, adres e‑mail, numer tele­fo­nu itp., wyłącz­nie w celu reali­za­cji zamó­wień i świad­cze­nia usług klien­tom.

  2. Uży­wa­nie danych: Dane oso­bo­we są wyko­rzy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celach zwią­za­nych z obsłu­gą klien­ta, w tym do prze­twa­rza­nia zamó­wień, udzie­la­nia infor­ma­cji o pro­duk­tach i usłu­gach oraz roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów tech­nicz­nych.

  3. Bez­pie­czeń­stwo danych: Zapew­nia­my odpo­wied­nie środ­ki bez­pie­czeń­stwa, aby chro­nić dane oso­bo­we przed nie­au­to­ry­zo­wa­nym dostę­pem, utra­tą lub nie­upraw­nio­nym ujaw­nie­niem.

  4. Udo­stęp­nia­nie danych: Dane oso­bo­we nie są udo­stęp­nia­ne oso­bom trze­cim bez zgo­dy klien­ta, chy­ba że jest to koniecz­ne do wyko­na­nia usłu­gi lub zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa.

  5. Pli­ki cookie: Nasza stro­na inter­ne­to­wa może uży­wać pli­ków cookie w celu popra­wy doświad­cze­nia użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­nik może wyłą­czyć pli­ki cookie w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.

  6. Pra­wa użyt­kow­ni­ków: Użyt­kow­ni­cy mają pra­wo do dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych, ich popra­wia­nia, usu­wa­nia oraz wyra­ża­nia sprze­ci­wu wobec ich prze­twa­rza­nia.

  7. Kon­takt: W przy­pad­ku pytań doty­czą­cych poli­ty­ki pry­wat­no­ści lub prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, pro­si­my o kon­takt pod adre­sem e‑mailowym lub tele­fo­nicz­nie.

Ta poli­ty­ka pry­wat­no­ści obo­wią­zu­je od [data] i może być okre­so­wo aktu­ali­zo­wa­na. Pro­si­my o regu­lar­ne spraw­dza­nie naszej stro­ny inter­ne­to­wej w celu zapo­zna­nia się z ewen­tu­al­ny­mi zmia­na­mi.

Napisz do nas wiadomość