Profile ochronne i ostrzegawcze

Ofe­ru­je­my kom­plek­so­we roz­wią­za­nia ochron­ne dla Two­je­go maga­zy­nu, w tym ochro­nę naroż­ni­ków i kra­wę­dzi. Nasze sys­te­my pro­wa­dze­nia oraz ochro­ny rur zapew­nia­ją kom­plek­so­wą ochro­nę powierzch­ni, dzię­ki cze­mu Twój maga­zyn będzie bez­piecz­ny i zabez­pie­czo­ny przed uszko­dze­nia­mi.

Na niskie temperatury

Moco­wa­nie w tem­pe­ra­tu­rze do ‑10°C

Łatwość ponownego użycia

Klej wie­lo­krot­ne­go użyt­ku

Lekkie i wytrzymałe na uderzenia

40% bar­dziej mięk­kie przy 100% wytrzy­ma­ło­ści

Na rozwiązania tymczasowe

Taśma magne­tycz­na, szyb­ki i łatwy mon­taż

Przyjazne dla środowiska

Zapro­jek­to­wa­ne z myślą o wytrzy­ma­ło­ści

Corner protection

Nasza ochro­na naroż­ni­ków zapew­nia sku­tecz­ną ochro­nę naroż­ni­ków w miej­scach pra­cy, mini­ma­li­zu­jąc ryzy­ko uszko­dzeń i wypad­ków. Wyko­na­na z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, nasza ochro­na naroż­ni­ków jest trwa­ła i łatwa w mon­ta­żu.

Corner Protection

TYP H

Zdjęcie dla TemperaturyZdjęcie dla Recyklingu

Sprawdź produkt

Corner Protection

TYP H+

Sprawdź produkt

Corner Protection

TYP W

Sprawdź produkt

Corner Protection

TYP Flex

Sprawdź produkt

Edge Protection

Nasze roz­wią­za­nia ochro­ny kra­wę­dzi zapew­nia­ją sku­tecz­ną ochro­nę kra­wę­dzi przed przy­pad­ko­wy­mi uszko­dze­nia­mi i zde­rze­nia­mi. Dzię­ki solid­nej kon­struk­cji i łatwe­mu mon­ta­żo­wi, nasza ochro­na kra­wę­dzi jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla bez­piecz­nych miejsc pra­cy.

guidance System

Nasz sys­tem pro­wa­dze­ni umoż­li­wia sku­tecz­ne ozna­ko­wa­nie i sepa­ra­cję obsza­rów w miej­scach pra­cy. Dzię­ki wyraź­nym zna­kom i ela­stycz­nym opcjom kon­fi­gu­ra­cji, nasz sys­tem pro­wa­dze­nia poma­ga zwięk­szyć bez­pie­czeń­stwo i efek­tyw­ność w miej­scu pra­cy.

Piping Protection

Nasza ochro­na rur zapew­nia sku­tecz­ną ochro­nę rur przed uszko­dze­nia­mi i przy­pad­ko­wy­mi zde­rze­nia­mi. Wyko­na­na z wytrzy­ma­łych mate­ria­łów, nasza ochro­na rur jest łatwa w mon­ta­żu i zapew­nia dłu­go­trwa­łą ochro­nę w miej­scu pra­cy.

protective corners

Nasze ochron­ne naroż­ni­ki zapew­nia­ją sku­tecz­ną ochro­nę naroż­ni­ków przed uszko­dze­nia­mi i wypad­ka­mi. Wyko­na­ne z ela­stycz­ne­go mate­ria­łu, nasze ochron­ne naroż­ni­ki są łatwe w mon­ta­żu i ide­al­nie dopa­so­wa­ne do róż­nych rodza­jów powierzch­ni.

surface Protection

Nasza ochro­na powierzch­ni zapew­nia sku­tecz­ną ochro­nę powierzch­ni przed zary­so­wa­nia­mi i uszko­dze­nia­mi. Dzię­ki trwa­łym mate­ria­łom i łatwe­mu mon­ta­żo­wi, nasza ochro­na powierzch­ni jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla bez­piecz­nych miejsc pra­cy.

Wall Protection kit

Nasz zestaw ochro­ny ścian to kom­plek­so­we roz­wią­za­nie zapew­nia­ją­ce sku­tecz­ną ochro­nę ścian przed uszko­dze­nia­mi i zary­so­wa­nia­mi. Dzię­ki solid­nej kon­struk­cji i ela­stycz­nym opcjom kon­fi­gu­ra­cji, nasz zestaw ochro­ny ścian jest ide­al­nym wybo­rem dla bez­piecz­nych i funk­cjo­nal­nych miejsc pra­cy.

Ciągła
ochrona

Sta­ła ochro­na przed wypad­ka­mi

2 lata
gwarancji

Bez­płat­na napra­wa lub wymia­na

Minimalizacja szkód

Zwięk­sza­nie bez­pie­czeń­stwa per­so­ne­lu

Modułowy
system

Dosto­so­wa­nie roz­wią­za­nia do potrzeb

Szybka
instalacja

Ochro­na aktyw­na od razu po insta­la­cji

Napisz do nas wiadomość