ELASTYCZNA PORĘCZ POLIWĘGLANOWA

Nasza ela­stycz­na poręcz poli­wę­gla­no­wa ide­al­nie wpa­so­wu­je się w prze­strze­nie zjaz­dów i wyjaz­dów. Zabez­pie­cza prze­strzeń przed moż­li­wy­mi wypad­ka­mi. W kom­plek­so­wy spo­sób zabez­pie­cza spad­ko­we powierzch­nie, tanim kosz­tem z wyso­ką efek­tyw­no­ścią.

22021 J

ELASTYCZNA PORĘCZ POLIWĘGLANOWA

TYP -1

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

22021 J

Guardrail

TYP 2

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

Napisz do nas wiadomość