Systemy Znakowania Podłoża

Zróż­ni­co­wa­ne Sys­te­my Zna­ko­wa­nia Pod­ło­ża: Nowo­cze­sne Roz­wią­za­nia dla Wszyst­kich Śro­do­wisk Pra­cy

Systemy Znakowania podłoża

Zróż­ni­co­wa­ne Sys­te­my Zna­ko­wa­nia Pod­ło­ża: Nowo­cze­sne Roz­wią­za­nia dla Wszyst­kich Śro­do­wisk Pra­cy

Co oferujemy?

Na naszej stro­nie pre­zen­tu­je­my trzy głów­ne sys­te­my zna­ko­wa­nia pod­ło­ża, dosto­so­wa­ne do róż­no­rod­nych potrzeb i śro­do­wisk pra­cy. Ofe­ru­je­my roz­wią­za­nia, któ­re spraw­dza­ją się zarów­no w wyma­ga­ją­cych prze­strze­niach prze­my­sło­wych, jak i w miej­scach, gdzie prio­ry­te­tem jest szyb­kość i łatwość apli­ka­cji. Nasze pro­duk­ty sta­no­wią odpo­wiedź na potrze­by nowo­cze­snych maga­zy­nów, zapew­nia­jąc trwa­łe i efek­tyw­ne roz­wią­za­nia zna­ko­wa­nia pod­łóg.

Bezpieczne

Brak wydzie­la­nia opa­rów i roz­pusz­czal­ni­ków, pro­dukt food safe

Przyjazne

Szyb­ka oraz łatwa insta­la­cja bez zbęd­nych i cza­so­chłon­nych kro­ków

Długotrwałe

Łatwość demon­ta­żu bez ryzy­ka zerwa­nia, zgod­nie z zasa­da­mi 5S.

Wytrzymałe

Jed­no­li­ta kon­struk­cja kolo­ry­stycz­na, odpor­na na zary­so­wa­nia.

ENE Extreme

Sprawdź produkt

ENE Extreme

To świa­to­wej kla­sy taśma do zna­ko­wa­nia pod­łóg, zapew­nia­ją­ca naj­wyż­szą trwa­łość i efek­tyw­ność. Jest to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla prze­strze­ni, gdzie liczy się odpor­ność na uszko­dze­nia i dłu­go­trwa­łość. ENE Extre­me to nowo­cze­sna alter­na­ty­wa dla żywic i farb, umoż­li­wia­ją­ca osią­gnię­cie sta­tu­su zna­ko­wa­nia pod­łóg zgod­nie z filo­zo­fią 5S.

ENE General

To wszech­stron­na taśma do zna­ko­wa­nia pod­łóg, zapro­jek­to­wa­na z myślą o ogól­nym zasto­so­wa­niu w róż­nych warun­kach pra­cy. Jest to ela­stycz­ne roz­wią­za­nie dla miejsc, gdzie potrzeb­ne jest efek­tyw­ne ozna­ko­wa­nie przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu dobre­go sto­sun­ku jako­ści do ceny.

ENE General

Sprawdź produkt

ENE Easy

Sprawdź produkt

ENE Easy

To taśma do zna­ko­wa­nia pod­łóg, ide­al­na dla miejsc, gdzie prio­ry­te­tem jest szyb­ka i łatwa zmia­na ozna­ko­wa­nia. Zapew­nia dobre roz­wią­za­nie dla tym­cza­so­wych lub dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cych się prze­strze­ni.

Systemy Znakowania Podłoża

Na naszej stro­nie pre­zen­tu­je­my trzy głów­ne rodza­je taśm do zna­ko­wa­nia pod­ło­ża, dosto­so­wa­ne do róż­no­rod­nych potrzeb i śro­do­wisk pra­cy. Ofe­ru­je­my roz­wią­za­nia, któ­re spraw­dza­ją się zarów­no w wyma­ga­ją­cych prze­strze­niach prze­my­sło­wych, jak i w miej­scach, gdzie prio­ry­te­tem jest szyb­kość i łatwość apli­ka­cji. Nasze pro­duk­ty są odpo­wie­dzią na potrze­by nowo­cze­snych maga­zy­nów, zapew­nia­jąc trwa­łe i efek­tyw­ne roz­wią­za­nia zna­ko­wa­nia pod­łóg.

Wszystkie Systemy Znakowania Podłoża

ENE Easy

Sprawdź produkt

ENE General

Sprawdź produkt

ENE Extreme

Sprawdź produkt

Oszczęd­ność
Brak koniecz­no­ści cią­głej napra­wy uszo­dzo­nych ele­men­tów, koniec z wyrwa­ny­mi kotwa­mi i uszko­dzo­ny­mi posadz­ka­mi!
Bez­pie­czeń­stwo
Więk­sza niż stan­da­ro­wo wytrzy­ma­łość – każ­dy pro­jekt otrzy­mu­je wykres pochła­nial­no­ści na pod­sta­wie któ­re­go obo­wią­zu­je gwa­ran­cja!
Modu­ło­wość
Nasze sys­te­my są jak kloc­ki lego, tyle że dużo bar­dziej wytrzy­ma­łe, przy two­rze­niu sys­te­mów ogra­ni­cza nas tyl­ko wyobraź­nia Takie Rze­czy też robi­my!
Prak­tycz­ność
Sys­tem jest przy­krę­ca­ny na śru­bach, w razie potrzeb­ny moż­na go bez żad­ne­go pro­ble­mu prze­nieść w inne miej­sce, czy zmo­dy­fi­ko­wać, – każ­dy ele­ment moż­na wymie­nić.
Naj­wyż­sza jakość
Pod­sta­wa wyko­na­na z naj­wyż­szej kla­sy żeli­wa, rura ocyn­ko­wa­na i malo­wa­na prosz­ko­wo, sys­tem może bez żad­ne­go pro­ble­mu pra­co­wać w temp od ‑40 °C do + 60°C
Zado­wo­le­nie
Po pierw­szym mon­ta­żu, 87% naszych klien­tów skła­da zamó­wie­nie na kolej­ne sys­te­my.

Ciągła
ochrona

Sta­ła ochro­na przed wypad­ka­mi

2 lata
gwarancji

Bez­płat­na napra­wa lub wymia­na

Minimalizacja
szkód

Zwięk­sza­nie bez­pie­czeń­stwa per­so­ne­lu

Modułowy
system

Dosto­so­wa­nie roz­wią­za­nia do potrzeb

Szybka
instalacja

Ochro­na aktyw­na od razu po insta­la­cji

Napisz do nas wiadomość