ENERGOCHŁONNA OCHRONA KOLUMN

Nasz meta­lo­wy sys­tem ochro­ny kolumn Slow­Stop ide­al­nie nada­ję się do komer­cyj­nych loka­li­za­cji, prze­my­słu, logi­sty­ki i kon­tro­li ruchu. Efek­tyw­nie chro­nią prze­strzeń, któ­ra może być pro­ble­ma­tycz­na pod wzglę­dem bez­piecz­ne­go ruchu pojaz­dów. Zabez­pie­cza słu­py i kolum­ny przed moż­li­wy­mi zda­rze­nia­mi.

15087 J

IronFlex

TYP 2

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

15087 J

IronFlex

TYP 3

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

145947 J

SlowStop IronFlex

TYP 3

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

Napisz do nas wiadomość