ENEBariery — Innowacje w Ochronie Przemysłowej

Zało­żo­na w 2020 roku, spół­ka ENE­Ba­rie­ry jest owo­cem dogłęb­nych obser­wa­cji i doświad­czeń w dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cym się sek­to­rze trans­por­to­wym prze­my­słu. Nasza misja roz­po­czę­ła się od ziden­ty­fi­ko­wa­nia luk w zabez­pie­cze­niach – typo­we meta­lo­we i ela­stycz­ne odboj­ni­ce czę­sto oka­zy­wa­ły się nie­wy­star­cza­ją­ce, pro­wa­dząc do koli­zji i poważ­nych strat finan­so­wych, się­ga­ją­cych śred­nio kwo­ty 100 000 zł net­to.

Współpraca SlowStop

W odpo­wie­dzi na te wyzwa­nia, ENE­Ba­rie­ry nawią­za­ła klu­czo­wą współ­pra­cę z fir­mą Slow­Stop, czę­ścią ame­ry­kań­skie­go kon­cer­nu Impact Reco­ve­ry Sys­tems, pio­nie­ra w dzie­dzi­nie nowo­cze­snych barier i odboj­nic dla prze­my­słu i dro­go­wnic­twa. Fir­ma Slow­Stop dzia­ła­ją­ca od 2010 roku, z sie­dzi­bą w Bel­gii, przy­czy­ni­ła się do stwo­rze­nia naszej wyjąt­ko­wej na ryn­ku mar­ki.

Innowacyjność

Jako ENE­Ba­rie­ry, wyróż­nia­my się inno­wa­cyj­nym podej­ściem do ochro­ny sta­łych ele­men­tów infra­struk­tu­ry oraz pojaz­dów trans­por­to­wych. Do tej pory zaim­ple­men­to­wa­li­śmy ponad 25 000 ener­go­chłon­nych sys­te­mów ochron­nych na całym świe­cie.

Rozszerzenie Oferty

Rok 2022 był dla nas momen­tem prze­ło­mo­wym, gdyż uru­cho­mi­li­śmy wła­sną pro­duk­cję spa­wa­nych barier, któ­re dosko­na­le kom­po­nu­ją się z ela­stycz­ny­mi pod­sta­wa­mi Slow­Stop. Roz­sze­rza­jąc naszą ofer­tę, nie zapo­mi­na­my o stan­dar­do­wych roz­wią­za­niach w posta­ci odboj­nic.

Przy­kła­dy naszych arty­ku­łów

9164 J

SlowStop

TYP 1

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

9165 J

SlowStop

TYP 1

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

3242 J

Słupek SlowStop

TYP 1

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

15087 J

IronFlex

TYP 2

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

Aktualnie

W 2024 roku, spół­ka ENE­Ba­rie­ry kon­ty­nu­owa­ła swój roz­wój, wpro­wa­dza­jąc do dys­try­bu­cji taśmy samo­przy­lep­ne do ozna­czeń pozio­mych oraz uni­kal­ny sys­tem ela­stycz­nej ochro­ny rega­łów – jako jedy­ni na ryn­ku posia­da­my tak zaawan­so­wa­ne roz­wią­za­nie.

Jeste­śmy dum­ni, mogąc powie­dzieć, że ENE­Ba­rie­ry to syno­nim cią­głe­go roz­wo­ju i inno­wa­cji w bran­ży ochro­ny prze­my­sło­wej. Zapra­sza­my do współ­pra­cy i doświad­cze­nia wyjąt­ko­wo­ści naszych roz­wią­zań.

Certyfikaty

Sys­tem Slwo­Stop został prze­te­sto­wa­ny w peł­nej ska­li w ofi­cjal­nym Labo­ra­to­rium TÜV Rhe­in­land. Na świe­cie zain­sta­lo­wa­nych jest już ponad 25 000 róż­nych sys­te­mów ochron­nych Slow­Stop. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Od 2020 roku fir­ma ENE­Ba­rie­ry Sp. zo.o. aktyw­nie dzia­ła na ryn­ku prze­my­sło­wym, spe­cja­li­zu­jąc się w usłu­gach trans­por­to­wych. W odpo­wie­dzi na rosną­ce kosz­ty spo­wo­do­wa­ne koli­zja­mi w prze­strze­niach maga­zy­no­wych, zwłasz­cza przez wóz­ki widło­we, pod­ję­ła dzia­ła­nia mają­ce na celu zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie tego ryzy­ka. W efek­cie nawią­za­ła współ­pra­cę z reno­mo­wa­nym dostaw­cą sys­te­mów ochron­nych, fir­mą Slow­Stop, i wpro­wa­dzi­ła inno­wa­cyj­ny brand pod nazwą ENE­Ba­rie­ry.

Co wyróżnia system SlowStop?

Oszczęd­ność
Brak koniecz­no­ści cią­głej napra­wy uszo­dzo­nych ele­men­tów, koniec z wyrwa­ny­mi kotwa­mi i uszko­dzo­ny­mi posadz­ka­mi!
Bez­pie­czeń­stwo
Więk­sza niż stan­da­ro­wo wytrzy­ma­łość – każ­dy pro­jekt otrzy­mu­je wykres pochła­nial­no­ści na pod­sta­wie któ­re­go obo­wią­zu­je gwa­ran­cja!
Modu­ło­wość
Nasze sys­te­my są jak kloc­ki lego, tyle że dużo bar­dziej wytrzy­ma­łe, przy two­rze­niu sys­te­mów ogra­ni­cza nas tyl­ko wyobraź­nia Takie Rze­czy też robi­my!
Prak­tycz­ność
Sys­tem jest przy­krę­ca­ny na śru­bach, w razie potrzeb­ny moż­na go bez żad­ne­go pro­ble­mu prze­nieść w inne miej­sce, czy zmo­dy­fi­ko­wać, – każ­dy ele­ment moż­na wymie­nić.
Naj­wyż­sza jakość
Pod­sta­wa wyko­na­na z naj­wyż­szej kla­sy żeli­wa, rura ocyn­ko­wa­na i malo­wa­na prosz­ko­wo, sys­tem może bez żad­ne­go pro­ble­mu pra­co­wać w temp od ‑40 °C do + 60°C
Zado­wo­le­nie
Po pierw­szym mon­ta­żu, 87% naszych klien­tów skła­da zamó­wie­nie na kolej­ne sys­te­my.

Ciągła
ochrona

Sta­ła ochro­na przed wypad­ka­mi

2 lata
gwarancji

Bez­płat­na napra­wa lub wymia­na

Minimalizacja szkód

Zwięk­sza­nie bez­pie­czeń­stwa per­so­ne­lu

Modułowy
system

Dosto­so­wa­nie roz­wią­za­nia do potrzeb

Szybka
instalacja

Ochro­na aktyw­na od razu po insta­la­cji

Napisz do nas wiadomość