ENEBariery — Innowacje w Ochronie Przemysłowej

Zało­żo­na w 2020 roku, spół­ka ENE­Ba­rie­ry jest owo­cem dogłęb­nych obser­wa­cji i doświad­czeń w dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cym się sek­to­rze trans­por­to­wym prze­my­słu. Nasza misja roz­po­czę­ła się od ziden­ty­fi­ko­wa­nia luk w zabez­pie­cze­niach – typo­we meta­lo­we i ela­stycz­ne odboj­ni­ce czę­sto oka­zy­wa­ły się nie­wy­star­cza­ją­ce, pro­wa­dząc do koli­zji i poważ­nych strat finan­so­wych, się­ga­ją­cych śred­nio kwo­ty 100 000 zł net­to.

ENEBariery — Innowacje w Ochronie Przemysłowej

Zało­żo­na w 2020 roku, spół­ka ENE­Ba­rie­ry jest owo­cem dogłęb­nych obser­wa­cji i doświad­czeń w dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cym się sek­to­rze trans­por­to­wym prze­my­słu. Nasza misja roz­po­czę­ła się od ziden­ty­fi­ko­wa­nia luk w zabez­pie­cze­niach – typo­we meta­lo­we i ela­stycz­ne odboj­ni­ce czę­sto oka­zy­wa­ły się nie­wy­star­cza­ją­ce, pro­wa­dząc do koli­zji i poważ­nych strat finan­so­wych, się­ga­ją­cych śred­nio kwo­ty 100 000 zł net­to.

Współpraca SlowStop

W 2020 roku fir­ma ENE­Ba­rie­ry, reagu­jąc na rosną­ce wyzwa­nia w sek­to­rze prze­my­sło­wym, nawią­za­ła stra­te­gicz­ną współ­pra­cę z wio­dą­cym dostaw­cą sys­te­mów ochron­nych, fir­mą Slow­Stop. Dzię­ki tej syner­gii inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań, ENE­Ba­rie­ry wpro­wa­dzi­ła na rynek nową jakość w zabez­pie­cze­niach prze­my­sło­wych.

Innowacyjność

ENE­Ba­rie­ry to nie tyl­ko mar­ka, to filo­zo­fia cią­głe­go dosko­na­le­nia. Dzię­ki inno­wa­cyj­ne­mu podej­ściu do ochro­ny infra­struk­tu­ry prze­my­sło­wej, fir­ma z powo­dze­niem zaim­ple­men­to­wa­ła ponad 25 000 ener­go­chłon­nych sys­te­mów ochron­nych na całym świe­cie.

Rozszerzenie Oferty

W roku 2022 ENE­Ba­rie­ry posze­rzy­ła swo­ją ofer­tę o wła­sną pro­duk­cję spa­wa­nych barier, dosko­na­le współ­gra­ją­cych z ela­stycz­ny­mi pod­sta­wa­mi Slow­Stop. Nie zapo­mi­na­jąc o tra­dy­cyj­nych roz­wią­za­niach, fir­ma sta­le dąży do dosko­na­le­nia swo­ich pro­duk­tów.

Przy­kła­dy naszych arty­ku­łów

9164 J

SlowStop

TYP 1

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

145947 J

SlowStop IronFlex

TYP 3

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

22021 J

Guardrail

TYP 2

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

15087 J

IronFlex

TYP 2

Durability Icon Durability Icon Durability Icon Durability Icon

Sprawdź produkt

Aktualnie

W 2024 roku fir­ma ENE­Ba­rie­ry kon­ty­nu­uje swo­ją misję, wpro­wa­dza­jąc do dys­try­bu­cji taśmy samo­przy­lep­ne do ozna­czeń pozio­mych oraz inno­wa­cyj­ny sys­tem ela­stycz­nej ochro­ny rega­łów.

Certyfikaty

Sys­tem Slow­Stop, wyko­rzy­sty­wa­ny przez ENE­Ba­rie­ry, został pod­da­ny rygo­ry­stycz­nym testom w Labo­ra­to­rium TÜV Rhe­in­land, uzy­sku­jąc peł­ną apro­ba­tę. Ponad­to, licz­ba zain­sta­lo­wa­nych sys­te­mów ochron­nych Slow­Stop prze­kra­cza już 25 000 na całym świe­cie.

Chcesz wiedzieć więcej?

ENE­Ba­rie­ry to syno­nim cią­głe­go roz­wo­ju i inno­wa­cji w dzie­dzi­nie ochro­ny prze­my­sło­wej. Zachę­ca­my do współ­pra­cy i doświad­cze­nia wyjąt­ko­wo­ści naszych roz­wią­zań. Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej, odwiedź stro­nę poni­żej!

Co wyróżnia system SlowStop?

Oszczęd­ność
Brak koniecz­no­ści cią­głej napra­wy uszo­dzo­nych ele­men­tów, koniec z wyrwa­ny­mi kotwa­mi i uszko­dzo­ny­mi posadz­ka­mi!
Bez­pie­czeń­stwo
Więk­sza niż stan­da­ro­wo wytrzy­ma­łość – każ­dy pro­jekt otrzy­mu­je wykres pochła­nial­no­ści na pod­sta­wie któ­re­go obo­wią­zu­je gwa­ran­cja!
Modu­ło­wość
Nasze sys­te­my są jak kloc­ki lego, tyle że dużo bar­dziej wytrzy­ma­łe, przy two­rze­niu sys­te­mów ogra­ni­cza nas tyl­ko wyobraź­nia Takie Rze­czy też robi­my!
Prak­tycz­ność
Sys­tem jest przy­krę­ca­ny na śru­bach, w razie potrzeb­ny moż­na go bez żad­ne­go pro­ble­mu prze­nieść w inne miej­sce, czy zmo­dy­fi­ko­wać, – każ­dy ele­ment moż­na wymie­nić.
Naj­wyż­sza jakość
Pod­sta­wa wyko­na­na z naj­wyż­szej kla­sy żeli­wa, rura ocyn­ko­wa­na i malo­wa­na prosz­ko­wo, sys­tem może bez żad­ne­go pro­ble­mu pra­co­wać w temp od ‑40 °C do + 60°C
Zado­wo­le­nie
Po pierw­szym mon­ta­żu, 87% naszych klien­tów skła­da zamó­wie­nie na kolej­ne sys­te­my.

Ciągła
ochrona

Sta­ła ochro­na przed wypad­ka­mi

2 lata
gwarancji

Bez­płat­na napra­wa lub wymia­na

Minimalizacja
szkód

Zwięk­sza­nie bez­pie­czeń­stwa per­so­ne­lu

Modułowy
system

Dosto­so­wa­nie roz­wią­za­nia do potrzeb

Szybka
instalacja

Ochro­na aktyw­na od razu po insta­la­cji

Napisz do nas wiadomość