Osłony na wózki widłowe

Niezbędna Innowacja dla Twojej Floty

Osło­ny na Wóz­ki Widło­we! Misją ENE­Ba­rie­ry jest eli­mi­na­cja ryzy­ka wystą­pie­nia wypad­ków w prze­strze­niach pro­duk­cyj­no-maga­zy­no­wych powo­do­wa­nych m.in. przez wóz­ki widło­we, TIR‑y, samo­cho­dy czy inne pojaz­dy mecha­nicz­ne.

Osłony na wózki widłowe

Niezbędna Innowacja dla Twojej Floty

Misją ENE­Ba­rie­ry jest eli­mi­na­cja ryzy­ka wypad­ków w prze­strze­niach pro­duk­cyj­no-maga­zy­no­wych, spo­wo­do­wa­nych m.in. przez wóz­ki widło­we, TIR‑y, samo­cho­dy oraz inne pojaz­dy mecha­nicz­ne.

Rewolucyjne rozwiązanie w ochronie mienia z osłonami

Przed­sta­wie­nie osło­ny jako klu­czo­we­go ele­men­tu zwięk­sza­ją­ce­go bez­pie­czeń­stwo i wydaj­ność pra­cy, zapro­jek­to­wa­nej z myślą o potrze­bach nowo­cze­snych maga­zy­nów i prze­strze­ni prze­my­sło­wych. Opi­sa­nie, jak pro­dukt ten redu­ku­je poten­cjal­ne uszko­dze­nia, oszczę­dza­jąc czas i kosz­ty zwią­za­ne z napra­wa­mi czy wymia­ną uszko­dzo­nych towa­rów.

Dlaczego warto wybrać naszą osłonę na wózki widłowe?

Osło­ny na wóz­ki widło­we są klu­czo­wym ele­men­tem zwięk­sza­ją­cym bez­pie­czeń­stwo i wydaj­ność pra­cy, zapro­jek­to­wa­ne z myślą o potrze­bach nowo­cze­snych maga­zy­nów i prze­strze­ni prze­my­sło­wych. Pro­dukt ten redu­ku­je poten­cjal­ne uszko­dze­nia, oszczę­dza­jąc czas i kosz­ty zwią­za­ne z napra­wa­mi czy wymia­ną uszko­dzo­nych towa­rów.

Oszczęd­ność
Brak koniecz­no­ści cią­głej napra­wy uszo­dzo­nych ele­men­tów, koniec z wyrwa­ny­mi kotwa­mi i uszko­dzo­ny­mi posadz­ka­mi!
Bez­pie­czeń­stwo
Więk­sza niż stan­da­ro­wo wytrzy­ma­łość – każ­dy pro­jekt otrzy­mu­je wykres pochła­nial­no­ści na pod­sta­wie któ­re­go obo­wią­zu­je gwa­ran­cja!
Modu­ło­wość
Nasze sys­te­my są jak kloc­ki lego, tyle że dużo bar­dziej wytrzy­ma­łe, przy two­rze­niu sys­te­mów ogra­ni­cza nas tyl­ko wyobraź­nia Takie Rze­czy też robi­my!
Prak­tycz­ność
Sys­tem jest przy­krę­ca­ny na śru­bach, w razie potrzeb­ny moż­na go bez żad­ne­go pro­ble­mu prze­nieść w inne miej­sce, czy zmo­dy­fi­ko­wać, – każ­dy ele­ment moż­na wymie­nić.
Naj­wyż­sza jakość
Pod­sta­wa wyko­na­na z naj­wyż­szej kla­sy żeli­wa, rura ocyn­ko­wa­na i malo­wa­na prosz­ko­wo, sys­tem może bez żad­ne­go pro­ble­mu pra­co­wać w temp od ‑40 °C do + 60°C
Zado­wo­le­nie
Po pierw­szym mon­ta­żu, 87% naszych klien­tów skła­da zamó­wie­nie na kolej­ne sys­te­my.

Ciągła
ochrona

Sta­ła ochro­na przed wypad­ka­mi

2 lata
gwarancji

Bez­płat­na napra­wa lub wymia­na

Minimalizacja
szkód

Zwięk­sza­nie bez­pie­czeń­stwa per­so­ne­lu

Modułowy
system

Dosto­so­wa­nie roz­wią­za­nia do potrzeb

Szybka
instalacja

Ochro­na aktyw­na od razu po insta­la­cji

Napisz do nas wiadomość